StachuKrankiela

78 tekstów – auto­rem jest StachuK­rankiela.

W pochwie po pa­rasol­ce szcze­nia­czka trzy­mam za szyjkę. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 13 sierpnia 2017, 16:59

Dlacze­go. Dok­tor Pa­ladin nie do­daje afo­ryzmów? Bo dop­ro­wadza do nich in­nych użytkowników. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 8 sierpnia 2017, 18:45

"Jak ten chleb co złączył złote ziar­na,tak niech miłość złączy nas ofiarna" 

myśl
zebrała 7 fiszek • 2 sierpnia 2017, 23:51

"Oto jest dzień...we­sel­my się i ra­duj­my się w nim" 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 1 sierpnia 2017, 11:00

"Gdzie miłość wza­jem­na i dob­roć, tam znaj­dziesz Bo­ga żywego" 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 31 lipca 2017, 16:02

KOCIKOCI BABCIE

Narze­kają babuleńki
Na kocha­ne Cytateńki
"Po co my tu sie­dzim głupie...
Bez to w krzyżu ino łupie."
Ja­kem Stacho od Krankieli
Tak Wam po­wim przy niedzieli:
Dro­gie ba­by,sta­re panny
Baśki,Staśki i Marianny
Nikt Was z te­go nie wyliże
Le­pi we wsí drzyj­ta pirze...
Mówta żem jest cham í zdrajca
I po­wieśta mnie za jajca.
Le­pi nie mić przyrodzynia
Niźli słuchać biadolinia! 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 30 lipca 2017, 23:03

Nie palę. Mam cygaro. 

aforyzm • 28 lipca 2017, 15:02

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

aforyzm • 22 lipca 2017, 23:03

Mam ta­ki wzorzec, że trud­no orzec. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 17 lipca 2017, 23:05

Katol sratol

Mod­li się do Bo­ga,
a niena­widzi wro­ga.
Da­je z liścia w rękawiczkach
I brak mu dru­giego po­liczka.
Nad łbem wi­si aureola
ku­piona u oj­ca dy­rek­to­ra.
Wolę gnój wy­walać w pola
niźli je­go mieć za kola. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 lipca 2017, 15:42

StachuKrankiela

StachuKrankiela

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

14 sierpnia 2017, 23:11Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st W pochwie po pa­rasol­ce [...]

14 sierpnia 2017, 20:34piórem2 sko­men­to­wał tek­st W pochwie po pa­rasol­ce [...]

14 sierpnia 2017, 17:37Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st W pochwie po pa­rasol­ce [...]

14 sierpnia 2017, 15:58piórem2 sko­men­to­wał tek­st W pochwie po pa­rasol­ce [...]

14 sierpnia 2017, 14:52Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st W pochwie po pa­rasol­ce [...]

14 sierpnia 2017, 11:33piórem2 sko­men­to­wał tek­st W pochwie po pa­rasol­ce [...]

14 sierpnia 2017, 11:31Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st W pochwie po pa­rasol­ce [...]

14 sierpnia 2017, 09:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st W pochwie po pa­rasol­ce [...]

14 sierpnia 2017, 09:19Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st W pochwie po pa­rasol­ce [...]

14 sierpnia 2017, 00:38piórem2 sko­men­to­wał tek­st W pochwie po pa­rasol­ce [...]